Вы здесь

КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» вносить зміни в договір Про надання населенню послуг з централізованого водопостачання

КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» звертається до своїх абонентів в зв’язку з внесенням змін в договір Про надання населенню послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення, що укладається між підприємством та абонентами.

Зазначені зміни в Договір внесені на підставі діючого законодавства України, затверджені Наказом підприємства № 343 від 18.12.2015 року на є наступними:

Зміни типового Договору Комунального підприємства «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради про надання населенню послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (далі – Договір):

Розділ 7. Права та обов’язки Виконавця.

Додати наступні пункти:

  1. Звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
  2. Проводити перерахунок розміру плати за надані послуги у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором;
  3. Своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
  4. Відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду а порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства та договору;
  5. Сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором.

Розділ 8. Права та обов’язки Споживача.

Додати наступні пункти:

  1.  Зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та /або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;
  2. Звільнення від сплати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
  3. Перевірку кількісних/якісних показників надання послуг (якість і тиск води, тощо) у порядку, встановленому правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованого звернення споживача та споживачем - у разі необґрунтованості такого звернення;
  4. Внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

Розділ 9. Відповідальність сторін.

Додати наступний пункт:

  1.  Ненадання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників – шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, ____ відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання.

Додати Розділ 10. Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв'язання спорів.

10.1. У   разі   неналежного   надання   або  ненадання  послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній  формі  за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі. У повідомленні зазначається прізвище,  ім'я та  по  батькові, точна  адреса  проживання  споживача,  а  також  найменування виду неналежно наданої або ненаданої  послуги.  Повідомлення  споживача незалежно   від   його   форми  (усна  або  письмова)  обов'язково реєструється представником виконавця у журналі  реєстрації  заявок споживачів.    Представник   виконавця   зобов'язаний   повідомити споживачеві  відомості  про  особу,  яка   прийняла   повідомлення (прізвище,  ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

     10.2. Представник виконавця,  якому відомі причини  неналежного надання або ненадання послуг,  зобов'язаний невідкладно повідомити про  це  споживача  та  зробити  відповідну  відмітку  в   журналі реєстрації  заявок,  що  є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

     10.3. Представник   виконавця,   якому   не   відомі    причини неналежного надання або ненадання послуг,  зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання  їх  не  у  повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг.  У разі необхідності проведення такої  перевірки  у  приміщенні  споживача  представник  виконавця повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного  у  договорі строку.

     10.4. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час  і дату повторної перевірки,  для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади  та/або  органу місцевого   самоврядування,   а   також   представник   об'єднання споживачів.  За  результатами   проведення   повторної   перевірки складається  акт про неналежне надання або ненадання послуг,  який підписується  споживачем   (його   представником),   представником виконавця,  представниками  уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу  місцевого  самоврядування,  а  також  представником об'єднання споживачів.

     10.5. За  результатами  перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання  послуг  (далі  -  акт-претензія), який  підписується  споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

     10.6. У  разі  неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників    або    необґрунтованої    відмови   від   підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним,  якщо його  підписали не менш як два споживачі.

     10.7.  Акт-претензія    реєструється    уповноваженими   особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виконавець  зобов'язаний  розглянути  такий  акт  і повідомити  протягом  трьох  робочих   днів   споживача   про   її задоволення  або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови.  У разі  ненадання  протягом  установленого  строку виконавцем   відповіді  вважається,  що  він  визнав  викладені  в акті-претензії факти неналежного  надання  або  ненадання  послуг. Спори  щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач  має  право  на   досудове   розв'язання   спору   шляхом задоволення пред'явленої претензії.

Розділ 10 змінити на розділ 11

Розділ 11 змінити на розділ 12

Розділ 12 змінити на розділ 13

Розділ 13 змінити на розділ 14

Розділ 13. (після змін – розділ 14) Додаткові відомості.

П. 1 перед словом «аварійні» додати слово «диспетчерські».

П.7.2.3 та п.7.2.4. виключити

Директор КП "Павлоградводоканал" О.С. Карпець